KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ  MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Veri Sorumlusu olarak Graftek Matbaa Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

1 – KİŞİSEL VERİ NEDİR?

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ise özel nitelikli kişisel veridir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında kişisel veri ve özel nitelikli veri birlikte “Kişisel Veri” olarak adlandırılacaktır.

2 –  KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

Tarafınızın Şirketimizle paylaşmış olduğu, kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans bilgileri aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması,
 • Hizmetlerin sağlanması kapsamında müşteri kartı oluşturulması,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim kanallarının yönetimi,
 • Randevu, yerinde tanıtım ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Kampanya, çekiliş ve yarışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi,
 • Yetkili servis süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçları ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebepler kapsamında işlenecektir.

3 – AÇIK RIZANIZIN VARLIĞI HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLA İŞLENMEKTEDİR?

Toplanan kimlik, iletişim, müşteri işlem ve finans verileriniz; açık rızanızı vermeniz halinde kampanya,, müşteri memnuniyetinin arttırılması, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi ve bu kapsamda sizin iletişim kurulmasını tercih ettiğiniz paylaştığınız iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi ve bu amaçla hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla ilgili açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

 

4 – KİŞİSEL VERİLERİNİZ KİMLERE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLİR?

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda bayilerimize, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmet sağlayıcılarına Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve açık rızanız olmanız halinde yurtdışında mukim taraflara aktarılabilecektir.

5 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NEDİR?

Kişisel verileriniz Şirketimiz ile temas edeceğiniz; elektronik ortamda internet sitesi,  telefon, Şirket içi sistemlerden ve fiziki ortamda aşağıdaki hukuki sebepler ile toplanmakta ve işlenmektedir;

 • Ürün ve hizmetler ile satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması ve hizmetlerin sağlanması, müşteri kartı oluşturulması ile randevu, yerinde tanıtım ve satış süreçlerinin gerçekleştirilmesi amaçları ile sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi amacıyla bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Müşteri memnuniyetinin arttırılması ve Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, iletişim kanallarının yönetimi amaçları ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak,
 • Açık rıza vermeniz halinde ise kampanya, etkinlik ve eğitimlerin düzenlenmesi ve katılımcıların belirlenmesi, marka algısının ölçülmesi ve iyileştirilmesi, pazar araştırması ve bu kapsamda sizin iletişim kurulmasını tercih ettiğiniz paylaştığınız iletişim kanalına reklam, promosyon, kampanya ve benzeri iletiler gönderilmesi amaçları ile ilgili açık rıza hukuki sebebine dayalı olarak

işlenebilmektedir.

6 – KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca İlgili Kişi olan tarafınızın şu hakları mevcuttur:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

7 – VERİ SORUMLUSU OLAN ŞİRKETİMİZE BAŞVURU USULÜ

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kimlik bilgileriniz ile kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, “info@megaprintpack.com” adresine iletmeniz durumunda talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvurular için herhangi bir ücret alınmamakla birlikte, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, başvuru sahibinden Adalet Bakanlığı’na bağlı Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

English